ULUSLARARASI MARKA TESCİLİ

ULUSLARARASI MARKA TESCİLİ

MADRİD SİSTEMİ İLE ULUSLARARASI MARKA TESCİLİ

Marka tescilinin getirdiği haklar, yalnızca tescilin yapıldığı ülkede koruma sağlamaktadır. Eğer bir markanın başka ülkelerde de korunması isteniyorsa, markayı o ülkelerde de tescil ettirmek gerekmektedir. Ancak başka ülkelerde tek tek başvuru yapmak yerine, bazı yollar ile tek bir başvuru yaparak birden çok ülkede koruma sağlanabilmektedir.

Bu makalede uluslararası marka tescilinin yapılabileceği en avantajlı yollardan biri olan Madrid Sistemi ve bu sistemdeki uluslararası tescil aşamaları incelenecektir.

Madrid Sistemi ve Avantajları

Markaların uluslararası tescili iki anlaşma tarafından düzenlenir. Birincisi; 1891 tarihinde düzenlenen “Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin İlişkin Madrid Anlaşması” ve 1989 tarihinde kabul edilip, 1 Aralık 1996’da uygulanmaya başlayan Madrid Anlaşması’na İlişkin Protokol. Sözü edilen bu Protokole Türkiye’de 01.01.1999 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. Protokol’e taraf olan devletler “Akit Taraflar” olarak anılmaktadır.

Madrid sisteminin pek çok avantajı bulunmaktadır. Madrid sistemi ile tek bir başvuru yapılarak ve tek bir dilde hazırlanan başvuru formu kullanılarak Protokol’e taraf olan ülkelerde markanın uluslararası tescili sağlanabilir. Böylece tek bir başvuru ile taraf ülkelerde marka tescili sağlanmakta olup daha hızlı ve daha ucuz şekilde sonuç alınmaktadır. Ayrıca Madrid sisteminin tescil sonrasında da avantajları bulunmaktadır. Örneğin; marka tescil edildikten sonra yapılacak olan değişiklikler (unvan veya adres değişikliği, mal ve hizmet listelerindeki sınırlamalar gibi) tek ve basit bir işlem aracılığıyla uluslararası sicile kaydedilmektedir.

Tescil Aşamaları

Uluslararası marka tescilinin sağlanabilmesi için öncelikle menşe ofiste, tescilli bir markanın veya bir marka tescil başvurusunun olması gerekmektedir. Menşe ofis, ilgili üye ülkenin marka tescil sürecini yürüten ofistir. Türkiye’den yapılacak uluslararası marka başvurularında ilgili menşe ofis Türk Patent ve Marka Kurumu’dur.  Uluslararası tescil başvurularının, İsviçre’nin Cenevre şehrinde yer alan WIPO’ya yapılması gerekmektedir. Uluslararası marka başvurusu menşe ofis aracılığıyla yapılmalıdır. WIPO’ya marka tescili için doğrudan yapılan başvurular kabul edilmemektedir. Bu nedenle Türkiye’den yapılan uluslararası başvurular Türk Patent ve Marka Kurumu üzerinden yapılmalıdır.

Uluslararası başvurunun mal ve hizmet listesinin, NİS sınıflandırmasına uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca başvuruda bulunabilmek için başvuru ücretinin de ödenmesi gerekmektedir. Menşe ofisin uluslararası başvuruyu aldığı tarih uluslararası başvuru tarihidir. Bu ücretin ödenip, uygun sınıfın seçilip menşe ofis olan Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapıldıktan sonra marka başvurusunun bazı hususlarının WIPO’ya iletilmeden önce Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından teyit edilmesi gerekmektedir. Eğer menşe ofis başvuruya ilişkin uygunsuzluk tespit ederse başvuru sahibinin uygunsuzlukları gidermesini talep eder. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yapılan başvurunun tam ve eksiksiz olması durumunda menşe ofis, uluslararası marka başvurusunu iki ay içerisinde WIPO’ya iletir. Uygun başvuru yapıldığı takdirde başvuru tarihi aynı zamanda uluslararası tescil tarihi olarak kaydedilir.

WIPO önüne gelen başvurunun mal ve hizmetlerinin açık şekilde belirtilmesi, sınıflandırmanın doğru şekilde yapılması ve ücretlerin doğru olarak ödenmesi konularında Madrid Protokolü gereklerine uyulup uyulmadığını tekrar kontrol eder. Uygunsuzluk tespit ettiği durumlarda menşe ofisi ve başvuru sahibini bu konuda bilgilendirir ve belli bir süre içerisinde bu uygunsuzluğunu giderilmesini talep eder. Eğer belirtilen sürede uygunsuzluklar giderilmez ise, uluslararası marka başvurusundan vazgeçilmiş sayılır.

Uluslararası marka başvurusu menşe ofis tarafından eksiksiz olarak ve süresi içerisinde WIPO’ya gönderilir ise, WIPO bu başvuruyu Uluslararası Sicil’e kaydeder ve WIPO gazetesinde yayınlar. Sonrasında ise WIPO, marka tescil korunmasının talep edildiği Akit Taraflara bildirimde bulunur. Bu şekilde yapılmış olan uluslararası marka tescili 10 yıl süre ile korunmaktadır. Talep olduğu takdirde ve ödemenin gerçekleştirilmesi durumunda uluslararası marka tescili 10 yıllık süre için yenilenebilir.

KAYNAKÇA

Türk Patent Enstitüsü “Madrid Protokolü Çerçevesinde Markaların Uluslararası Tescili ile İlgili Prosedürün Uygulanmasına İlişkin Temel Bilgiler” Erişim Tarihi: Ocak 2007