YABANCILARIN TÜRKİYE’DE İKAMET (OTURMA) İZNİ ALMASI


M.Furkan FERAH

Stajyer-Avukat

YABANCILARIN TÜRKİYE’DE İKAMET (OTURMA) İZNİ ALMASI

İkamet izni, Türkiye’de kalmak üzere olan yabancılara verilen izin belgesidir. YUKK m. 19/1’e göre Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur.


A. MEVZUAT
Yabancıların Türkiye’de ikamet izni almalarına ilişkin yasal düzenlemeler, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) ile Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanun’un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yer almaktadır. T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının resmi web sitesinde de konuyla alakalı bilgilendirici içerikler bulunmaktadır.


B. İKAMET İZNİ ALMA ZORUNLULUĞU VE MUAFİYETİ
YUKK m. 19/1’e göre Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. İkamet izninden muaf tutulanlar ise YUKK m. 20/1’e göre aşağıda saydığımız şartları bulunduran kişilerdir:
a) Doksan güne kadar vizeyle veya vizeden muaf olarak gelenler, vize süresi veya vize
muafiyeti süresince
b) Vatansız Kişi Kimlik Belgesi sahibi olanlar
c) Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurları
ç) Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurlarının ailelerinden Dışişleri
Bakanlığınca bildirilenler
d) Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri
anlaşmalarla belirlenmiş olanlar
e) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar.
f) 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanlar
g) 76 ncı ve 83 üncü maddelerin birinci fıkraları kapsamında belge sahibi olanlar


C. İKAMET İZNİ ÇEŞİTLERİ
Yabancının hangi saik ile Türkiye’de bulunacağı değerlendirilerek aşağıda saydığımız ikamet izni çeşitlerinden biri ile başvuruda bulunulur. İkamet izni çeşitlerini ayrı ayrı incelediğimiz yazılarımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.
YUKK m. 30’a göre Türkiye’de ikamet izni çeşitleri şunlardır: a) Kısa dönem ikamet izni b) Aile ikamet izni c) Öğrenci ikamet izni ç) Uzun dönem ikamet izni d) İnsani ikamet izni e) İnsan ticareti mağduru ikamet izni


D. İKAMET İZNİ BAŞVURUSU
Türkiye’de ikamet izni başvurusu T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının e-ikamet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Başvurunun ardından İl Göç İdaresinden, resmi makamlarca istenilen evrakların teslimi için randevu alınır. Randevu öncesi mutlaka belge bedeli ve harçlar yatırılmış olmalıdır ( Çek Cumhuriyeti, Danimarka, İrlanda, Kosova, Nepal, Sri Lanka, Suriye ve Türkmenistan 2011 yılından itibaren karşılıklılık ilkesi çerçevesinde ikamet izni harcından muaf tutulmuştur.).


Evrakların İl Göç İdaresine teslimi sonrasında başvurusu yapılan ikamet izni başvurusu değerlendirmeye alınır. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanun’un Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği m. 22/2’e göre ikamet izni başvurusu İkamet izni başvuruları, başvurunun işleme alınmasından itibaren en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır. Doksan günlük süre, bilgi ve belgelerin tam olarak yetkili makama teslim edildiği tarihten başlar. Sürenin uzaması halinde yabancıya bilgi verilir. İkamet iznini başvurusunun olumlu sonuçlanmasının ardından ikamet izin belgesi ilgililere kargo yoluyla gönderilir. İkamet izin başvuruları yabancının yasal temsilcisi veya vekâletnameye haiz avukatı aracılığıyla da yapılabilir.


İkamet izin belgelerini alan yabancılar, belgelerinin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmakla yükümlüdürler. İkamet izni süresinin bitiminden sonra ayrıca başvurularak ikamet izni süresinin uzatılması ya da ikamet izni çeşitleri arasında şartların sağlanmış olması halinde geçiş yapmak da mümkündür.


E. İKAMET İZNİ BAŞVURUSU İÇİ GEREKLİ EVRAKLAR
İkamet izni çeşidine göre istenilen evraklar farklılık arz etmektedir. Her bir ikamet izni çeşidi için istenen evraklara ilgili yazılarımızda ulaşabilirsiniz.


F. İKAMET İZNİ BELGE BEDELİ VE HARÇ MİKTARLARI (2022 yılı için)
 İkamet izni belge bedeli: 160 TL
 Sağlık sigortası ücreti: 500 TL – 1750 TL
 Noter ve tercüme giderleri: 500 TL (ortalama ücrettir değişiklik arz edebilir)
 Avukatlık ücreti: Yapılan avukatlık sözleşmesi anlaşmasına göre değişkenlik gösterir.
 İkametgah izni harç miktarları ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
 Çek Cumhuriyeti, Danimarka, İrlanda, Kosova, Nepal, Sri Lanka, Suriye ve Türkmenistan 2011 yılından itibaren karşılıklılık ilkesi çerçevesinde ikamet izni harcından muaf tutulmuştur.


Stajyer Avukat M. Furkan Ferah
* Tablo, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının resmi web sitesinden alınmıştır. (İkamet İzni Belge Bedeli ve Harç Miktarı Tablosu)


OBTAINING A RESIDENCE PERMIT FOR FOREIGNERS IN TURKEY
A residence permit is a permit issued to foreigners who are about to stay in Turkey. YUKK m. According to Article 19/1, foreigners who will stay in Turkey for more than the period allowed by the visa or visa exemption, or for more than ninety days, must obtain a residence permit.


A. REGULATION
The legal regulations for foreigners to obtain a residence permit in Turkey are contained in the Law No. 6458 on Foreigners and International Protection (YUKK) and the Regulation on the Implementation of the Law on Foreigners and International Protection. T.C. There is also informative content on the official website of the Migration Management Directorate of the Ministry of Internal Affairs.


B. OBLIGATION AND EXEMPTION FROM OBTAINING A RESIDENCE PERMIT
YUKK m. According to Article 19/1, foreigners who will stay in Turkey for more than the period allowed by the visa or visa exemption, or for more than ninety days, must obtain a residence permit. Those who are exempted from the residence permit are m YUKK. According to 20/1, they are the people who have the conditions listed below:
a) Those who arrive with or without a visa for up to ninety days, the duration of the visa or visa
during the exemption period
b) Those who have a Stateless Person Identity Document
c) diplomatic and consular officers on duty in Turkey
ç) Foreign Affairs from the families of diplomatic and consular officers on duty in Turkey
Reported by the Ministry
d) Employees and their status in the representative offices of international organizations in Turkey
those determined by agreements
e) Those who are exempted from the residence permit by the agreements to which the Republic of Turkey is a party.
f) Those within the scope of Article 28 of the Law No. 5901
g) Those who have a document within the scope of the first paragraphs of articles 76 and 83


C. TYPES OF RESIDENCE PERMITS
By evaluating with which motive the foreigner will be in Turkey, an application is made with one of the residence permit types listed below. We recommend that you take a look at our articles, where we have examined the types of residence permits separately.
YUKK m. according to article 30, the types of residence permits in Turkey are as follows: a) Short-term residence permit b) Family residence permit c) Student residence permit ç) Long-term residence permit d) Humanitarian residence permit e) Human trafficking victim residence permit


D. RESIDENCE PERMIT APPLICATION
Application for residence permit in Turkey T.C. It is carried out through the e-residence system of the Migration Management Directorate of the Ministry of Interior. After the application, an appointment is made from the Provincial Migration Administration for the delivery of the documents requested by the official authorities. Document fees and fees must be paid before the appointment (Czech Republic, Denmark, Ireland, Kosovo, Nepal, Sri Lanka, Syria and Turkmenistan have been exempted from residence permit fees under the principle of reciprocity since 2011.).
After the delivery of the documents to the Provincial Migration Administration, the residence permit application applied for is taken into consideration. Regulation on the Implementation of the Law on Foreigners and International Protection m. application for a residence permit according to Article 22/2 Applications for a residence permit are concluded no later than ninety days from the date of processing the application. The ninety-day period begins from the date of submission of information and documents to the competent authority in full. In case of prolongation of the period, information is given to the foreigner. After the positive result of the residence permit application, the residence permit certificate is sent to the interested parties by cargo. Residence permit applications can also be made through the foreigner's legal representative or attorney who has a power of attorney.
Foreigners who have received residence permit documents are obliged to register in the address registration system no later than twenty working days from the date of delivery of the documents to them. After the expiry of the residence permit period, it is also possible to extend the residence permit period by applying or to switch between the residence permit types if the conditions are met. Dec.


E. REQUIRED DOCUMENTS FOR RESIDENCE PERMIT APPLICATION
The required documents differ according to the type of residence permit. You can reach the required documents for each type of residence permit in our related articles.


F. RESIDENCE PERMIT DOCUMENT FEE AND TUITION FEES (for 2022)
 Full Residence permit document fee: 160 TL
 Total Health insurance fee: 500 TL – 1750 TL
 Notary and translation expenses 500 TL (average fee may vary)
 NET Attorney fee: Varies according to the agreement of the attorney contract.
 The amount of tuition fees for each residence permit is shown in the table below.
 Czech Republic, Denmark, Ireland, Kosovo, Nepal, Sri Lanka, Syria and Turkmenistan have been exempted from the cost of residence permit within the framework of the principle of reciprocity since 2011.


Traınee Lawyer M. Furkan Ferah
* Table, T.C. It is taken from the official website of the Migration Management Directorate of the Ministry of Internal Affairs.(Residence Permit Document Fee and Fee Amount Table)