APARTMAN VE SİTE YÖNETİMLERİ ORTAK GİDER ALACAKLARINI ÖDEMEYEN KAT MALİKİNE AİT DAİRENİN ELEKTRİĞİNİ-SUYUNU-DOĞAL GAZINI KESEBİLİR Mİ?

APARTMAN VE SİTE YÖNETİMLERİ ORTAK GİDER ALACAKLARINI ÖDEMEYEN KAT MALİKİNE AİT DAİRENİN ELEKTRİĞİNİ-SUYUNU-DOĞAL GAZINI KESEBİLİR Mİ?

APARTMAN VE SİTE YÖNETİMLERİ ORTAK GİDER ALACAKLARINI ÖDEMEYEN KAT MALİKİNE AİT DAİRENİN ELEKTRİĞİNİ-SUYUNU-DOĞAL GAZINI KESEBİLİR Mİ?

Ortak gider, bir apartmanın ya da sitenin bakım, onarım ve diğer masraflardır. Diğer masrafların içine kapıcı, bekçi gibi apartman-site yönetimi adına çalışan kişilerin ücretleri de girmektedir.  Ortak giderler ödenmeksizin modern toplumun yaşamakta olduğu apartman ve sitelerde düzenli bir yaşam sürülmesi mümkün değildir. Ancak ortak gider alacaklarını ödemekle yükümlü bulunan bazı kat malikleri  ortak gider alacaklarını ödemekte imtina etmektedir.

Ortak gider alacaklarını tahsil edemeyen apartman ve site yönetimleri kanunda kendilerine verilen yetkiler çerçevesinde;

1.İcra takibi başlatabilirler.

2.Kanunda ortak gider alacaklarından müşterek ve müteselsilen sorumlu bulunan bağımsız bölümlerdeki kiracılara, oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara başvurulabilir.

3. Kat malikinin borcunun yukarıdaki yollarla alınamaması durumunda mahkemece tespit edilen borcunu ödemeyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerine, varsa yöneticinin yoksa kat maliklerinden birinin yazılı istemiyle bu borç tutarı için, diğer kat malikleri lehine kanuni ipotek hakkı tescil edilmesi istenebilir.

4. Kanunun 25. Maddesine göre Kat maliklerinden biri Kat Mülkiyeti Kanununa göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, kat malikleri, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler.  

Ancak site yönetimlerinden bazıları kanunda belirtilen bu yolları kullanmaksızın bağımsız bölümlerin elektriğini-suyunu ya da doğal gazını kesme yoluna gitmektedirler. Yapılan bu işlemlerin herhangi bir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Bazı site yönetimleri ise bu durumu meşrulaştırmak için kat malikleri kurulu toplantısında karar almaktadır. Kat malikleri kurulunda alınmış olan bu kararın da herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Nitekim Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 2021/2517 Esas,  2021/6034 Karar sayılı dosyasında bir site yönetimi,  toplu yapı sitesinin ‘iki ay üst üste aidat ödemeyen kat malikinin sıcak su sayacının sökülmesine’” ilişkin kararın iptali için açılan ve ilk derece mahkemesince kabul edilen davada verilen karar onanmıştır:

 

‘‘Dava dilekçesinde, Mavişehir 1. Etap Toplu Yapı Pamukkale 11. Blok Malikler Genel Kurulunun 05/05/2014 tarihli “iki ay üst üste aidat ödemeyen kat malikinin sıcak su sayacının sökülmesine” ilişkin kararın iptaline karar verilmesi istenilmiştir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, verilen kararda bir isabetsizlik bulunmadığından yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, davalıdan peşin alınan temyiz ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 21/04/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.’’

Stajyer Avukat Sema Nur Deveci Ustundağ

Avukat Hüseyin Acar

Reşit Hukuk & Danışmanlık